Process box

... spracováva sa ...

COLNÉ A ŠPEDIČNÉ SLUŽBY

kompletný export/import servis

Poskytované colné služby:

  • kompletný export/import servis
  • zastupovanie deklaranta v colnom konaní
  • colné odbavenie zásielok v dovoze a vývoze
  • vystavovanie dokladov T1, T2, EX1...
  • poradenstvo a konzultácie týkajúce sa konkrétneho colného problému v súvislosti s dovozom, vývozom alebo priamym tranzitom tovaru

Doklady potrebné na zastupovanie v colnom konaní:

  • splnomocnenie na zastupovanie v colnom konaní
  • mandátna zmluva
  • notárom overená kópia z výpisu z obchodného registra, príp. živnostenského listu
  • notárom overená kópia dokladu o pridelení daňového registračného čísla

Napojenie doplnkových činností na služby hlavnej prepravy logicky vyústil do rozšírenia palety našich služieb o skladovanie, zbernú službu, colné a zasielateľské služby a komplexnú logistiku. Naše spoločné aktivity sa orientujú smerom na zákazníka, s cieľom čo najlepšie vyhovieť jeho prianiam, prispôsobiť sa charakteru prevážaného tovaru a požiadavkám.

PREPRAVNÝ PORIADOK

dokument na stiahnutie